Kennismarkt

Tijdens het congres is er ook een kennismarkt waarop bedrijven hun aanpak van bodemdaling presenteren.

Massa Stabilisatie International

Massastabilisatie, oftewel grondverbetering, wil zeggen dat zachte ondergronden versterkt worden door het toevoegen van organische bindmiddelen. Zo wordt de grond geschikt gemaakt voor de benodigde applicatie. Dit is mogelijk bij grondsoorten als veen, slappe klei, leem en baggerspecie.

Van Dijk Maasland
Met veertig jaar ervaring in meer dan honderd projecten, is Van Dijk Maasland multispecialist op slappe bodem. Van zand tot lichtgewicht, van zettingsvrij tot zettingsarm.

Fugro Nederland
Fugro presenteert de fibre optic cone penetrometer. Op basis van ruime ervaring met glasvezel heeft Fugro een compleet nieuw systeem voor bodemkarakterisering ontwikkeld: een conus-penetrometer die multiparameter bodemeigenschappen kan bepalen – dit alles in hoge resolutie en zonder stroomvereisten.

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
VIC heeft oplossingsrichtingen ontwikkeld die bijdragen aan vermindering van bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweiden. Er zijn drie invalshoeken: vernatten, beheer en grondverbetering. Op het congres geven ze een toelichting op innovaties als peilgestuurde onderwaterdrainage, nieuwe teelten (o.a. lisdodde) en grondverbetering met behulp van klei. Alle innovaties dragen bij aan een toekomstbestendig en vitaal veenweidengebied, door de beperking van CO2-emissie, het tegengaan van verdere bodemdaling en het beperken van nutriënten- en ammoniakemissie.VIC bezit (praktijk)kennis voor de aanpak van deze oplossingsrichtingen en maakt daarbij ook gebruik van de proefboerderijcoöperatie KTC Zegveld, om de innovaties van een fundamentele basis te voorzien. Deze kennis delen ze graag met u tijdens het congres.

Gebiedscommissie Utrecht-West
De gebiedscommissie Utrecht-West is een samenwerking van publieke, private en maatschappelijke partijen. Ze werken integraal en effectief aan de sociaaleconomische vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied om er nu en in de toekomst op een goede manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Om innovaties te stimuleren die bodemdaling afremmen en het watersysteem optimaliseren, voert de gebiedscommissie Utrecht-West al twee jaar het programma Aanpak Veenweiden uit in samenwerking met waterschappen, agrariërs, gemeenten en kennisinstellingen. Het programma richt zich op de volgende thema’s: het nieuwe melkveebedrijf, nieuwe verdienmodellen, het nieuwe watersysteem, en bebouwing en infrastructuur. Er lopen diverse pilots en projecten, zoals met drukdrainage, natte teelten en andere manieren van omgaan met bebouwing en infrastructuur op slappe bodem.

Sweco Nederland
Sweco werkt dagelijks aan de bodem van Nederland, zowel in het stedelijk als in landelijk gebied. Hoe kunnen wij deze duurzaam in stand houden, zodat we bovengronds kunnen doen, wat we willen doen? Hoe kunnen we anticiperen als huidige functies niet meer vanzelfsprekend zijn? Sweco put uit meer dan honderd jaar ervaring, speelt in op de actualiteit, kijkt vooruit en biedt creatieve, duurzame en praktische oplossingen. Voorbeelden nemen ze mee naar het congres. U bent van harte welkom!

Provincie Zuid-Holland
Stimuleer de markt voor biobased producten uit veenweidegebieden! Natte teelten, bruikbare biomassa uit natuurgebieden, sloten en bermen kunnen ingezet worden om het veen te behouden, bodemdaling tegen te gaan en bij te dragen aan een betere waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Er wordt volop mee geëxperimenteerd, maar grootschalige ontwikkelingen komen nog niet snel van de grond.  De provincie Zuid-Holland toont u in haar stand een scala aan biobased producten uit het veen die die nu al gemaakt (kunnen) worden. Hopelijk smaakt dat naar meer! De oproep van de provincie aan bedrijfsleven en andere overheden: laten we samen concreet invullen hoe we als launching customers de afzetmarkt kunnen stimuleren.

SkyGeo
SkyGeo is een 'space 2.0'-bedrijf: het team is gespecialiseerd in downstream earth observation (EO) toepassingen. De basisdienst bestaat uit het wereldwijd meten van bewegingen van het aardoppervlak. Deze techniek heet InSAR en is ontwikkeld, onder andere, aan de TU Delft.  Enerzijds richt het team zich op geavanceerde algoritmen en analyses om millimeter-precisiebewegingen te detecteren. Anderzijds werkt SkyGeo met klanten en opdrachtgevers van verschillende civiele objecten samen om deze data toe passen in hun risicomanagement- en decision-makingsystemem. Voorbeelden zijn gemeenten, beheerders van gas- en waterleidingen, rails, bruggen, wegen en opslagtanks, maar ook olie- en gaswinningsbedrijven. Met InSAR-monitoring geven ze een bijna realtime inzicht in deformatieprocessen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden ter ondersteuning van de implementatie van langjarige investerings- en beleidsplannen.