Kennismarkt

Op de kennismarkt vindt u de volgende organisaties:

B-Ware concentreert zich op het oplossen van praktijkvragen op het gebied van de chemische en ecologische processen die bepalend zijn voor waterkwaliteit, waterbeheer en het functioneren van ecosystemen.

Deltares presenteert Routeplanner Bodemdaling. Een verzameling instrumenten om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken ook voor problematieken rondom bodemdaling.

Fugro richt zich op bodemonderzoek, monitoring en advies. Stel uw (beleids)vragen omtrent bodemdaling in veenweidegebieden en mogelijke CO2-uitstoot. Voor de waterveiligheid van veendijken bieden zij specifi eke oplossingen.

Grondbalans is specialist in grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen. Met de Boskoop-methode, een circulaire grondverbetering, wordt verzakking in slappe-bodemgebieden tegengegaan, zodat een projectgebied zettingsarm wordt opgeleverd.

H&B Grondstoffen vertegenwoordigt de minerale bouwgrondstoffen van Holcim Ltd en Basalt AG in Nederland. Hierdoor hebben zij directe lijnen met de groeves over de kwaliteit, voorraden en logistiek.

Imagem vertaalt gegevens van de leefomgeving om data-gedreven besluiten te nemen. Dankzij speciale technologie ontstaat een actief monitoringssysteem om schade door verzakkingen te voorkomen.

SPECIAL • Trainees van het Nationaal Watertraineeship hebben gewerkt aan een toekomstbeeld (2050) voor het Hollandse veenweidegebied. Los van elkaar kwamen twee groepen op drie vergelijkbare toekomstbeelden.

Netherlands Centre for Geodesy and Geo-Informatics toont onderzoeksresultaten: voor het eerst is bodemdaling voor het hele land geodetisch gemeten, waarbij onderscheid is gemaakt tussen gevolgen van mijnbouw en slappe bodems.

Rotim Lightweight Solutions adviseert vanuit praktische kennis en expertise over Geocell RED; een systeem om met lichtgewicht, dynamisch belastbaar, secundair materiaal een weglichaam te optimaliseren.

SkyGeo is expert in radar analytics voor risicogestuurd management op slappe bodem. Denk aan opsporen schade openbare ruimte, meten zettingsgevoeligheid van ondergrond en paalfunderingen, en monitoring voor onderhoud aan infrastructuur.

Stichting Schuimbeton Nederland: lichtgewicht schuimbeton wegfundering, zettingsarm, toepasbaar in waterkeringen, direct overlaagbaar met asfalt, over zeer grote afstand verpompbaar (tot 1.500 m1).

Van Dijk Maasland is met veertig jaar ervaring in meer dan honderd projecten multispecialist op slappe bodem. Van zand tot lichtgewicht, van zettingsvrij tot zettingsarm.

Wavin is de leverancier van kunststof leidingsystemen en -oplossingen. Het bedrijf biedt oplossingen voor bovenen ondergrondse projecten in klimaatbestendig waterbeheer, verwarmen en koelen, water- en gasdistributie, riolering, en kabelbescherming.

Wetland Products heeft zich toegelegd op het promoten, introduceren en uitvoeren van klimaatvriendelijke paludikultuur in de ruimste zin des woords. Het doel is bodemdaling, en de daaraan verbonden CO2-emissies, te stoppen en een alternatief inkomen voor de boeren te creƫren.