menu
Filter

Datum: november 2023

Terugblik Nationaal Congres Bodemdaling: jaarlijkse schade infrastructuur 1,7 mrd, nationale erkenning en veel kennis en innovatie

Op 16 november jl. vond ons jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen was het een uitgelezen moment om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. De urgentie van de aanpak van bodemdaling werd door alle sprekers en aanwezigen gevoeld. De opgave is een nationaal probleem met impact op zowel steden en dorpen als het landelijke gebied. Ook werd het belang van kennisontwikkeling en kennisdeling weer eens onderstreept. Voorzitter van het Platform Slappe Bodem Michel Klijmij-van der Laan trapte de dag af met een pleidooi voor aanvulling en herziening van het gemeentefonds.

Nieuw onderzoek in opdracht van het Platform Slappe Bodem laat namelijk zien dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor beheer en onderhoud van wegen en rioleringen waar gemeenten mee geconfronteerd worden als gevolg van bodemdaling, oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro extra per jaar. Naast aanpassing van het gemeentefonds is het ook van groot belang om oog te houden voor de mensen die de gevolgen van schade ondervinden. Bekijk ook onze infographic over dit onderzoek. 

Aansluitend sprak dagvoorzitter Thomas van Zijl met verschillende sprekers over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de aanpak van bodemdaling in landelijke gebieden, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie, ministerie van BZK) ging in op de uitwerking van de NAF, het Fonds Duurzaam herstel Funderingsproblematiek (FDF) en de samenhang met andere thema's. Jaap Slootmaker (Directeur Generaal, ministerie van I&W) sprak over de lange termijn van werken met het natuurlijke water- en bodemsysteem en coördinatie van de verschillende thema's die samenhangen. Dat Amsterdam-Noord te kampen heeft met de gevolgen van bodemdaling en hoe daarmee omgegaan wordt, werd belicht door Yassmine el Ksaihi (DB-lid Stadsdeel Noord, Gemeente Amsterdam). Arjan van Rijn (DB-lid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) deed een oproep om gebruik te maken van de kennis in de gebieden en de complexiteit van het watersysteem. Gedeputeerde Rosan Kocken (Provincie Noord-Holland) ging in op de stapeling van opgaven in gebiedsprocessen, de tijdsdruk en het gebrek aan voldoende geld om de transitie van het landelijk gebied te financieren. Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht) presenteerde het Nationaal Bodemdalingsjournaal. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een debat tussen kandidaat-Kamerleden Laura Bromet (GL-PvdA), Tjeerd de Groot (D66), Pien Meppelink (CDA) en Jan Swaag (BBB). Zij waren het erover eens dat meer urgentie en coördinatie in de aanpak van bodemdaling noodzakelijk is, maar over de uitwerking en het tempo van de aanpak denken de kandidaat-Kamerleden verschillend.

In het middagprogramma werden in subsessies verschillende onderwerpen onder de loep genomen rondom de thema’s Landelijk gebied, Openbare ruimte & infrastructuur, Samenwerken & nieuwbouw en Wonen & funderingen. Zo waren er sessies over de watervraag en over waterkwaliteit in landelijk gebied, over lichte ophoogmaterialen, over uitdaging voor kabel- en leidingbeheerders en over grondwaterkansen voor gemeenten. 

Met dank aan alle aanwezigen kijken we terug op een geslaagde dag met bijna 300 deelnemers, 15 inhoudelijke subsessies, een goed bezochte kennismarkt en vele ontmoetingen en waardevolle gesprekken. We kijken nu al uit naar het volgende congres op 21 november 2024.

De presentatie van het plenaire deel, de flyer met het complete programma en foto's van het congres zijn hieronder te vinden.  

Download
Flyer porgramma Nationaal Congres Bodemdaling 2023.pdf
Plenaire presentatie Nationaal Congres Bodemdaling 2023.pdf
Subsessie Funderingen Woningtransactie.pdf
Subsessie Bodemdalingbestendige Nieuwbouw.pdf
Subsessie Gemeenten missen grondwaterkansen KBF.pdf
Subsessie Kabel en Leidingbeheerders.pdf
Subsessie Watervraag.pdf
Vernatting en waterkwaliteit.pdf
Subsessie Toepassing Satelietdata Amsterdamse bruggen en kademuren.pdf

Deel dit item op: