menu
Filter

Wie zijn wij

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Gevoed door bestuurlijke en ambtelijke ervaring uit de praktijk en de expertise van kennisinstituten werkt het Platform Slappe Bodem aan bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale, lokale en regionale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste, op gevalideerde kennis gebaseerde keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

Resultaten
De afgelopen jaren heeft het Platform Slappe Bodem bewustwording en agendering geïnitieerd en georganiseerd rondom de complexe opgave van bodemdaling in bebouwd en landelijk gebied. Enkele voorbeelden van resultaten:

  • Erkende lobby op rijks-, regionaal en lokaal niveau
  • Compensatieregelingen voor gemeenten in het gemeentefonds
  • Totstandkoming van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart
  • Oprichting van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling resulterend in het Kenniscentrum bodemdaling en funderingen.
  • Het faciliteren van een bevlogen netwerk professionals rondom bodemdaling.

Op alle bestuursniveaus is er nu aandacht voor bodemdaling in beleid en middelen. Zo is bodemdaling opgenomen in het Deltaprogramma en het regeerakkoord, wordt er gewerkt aan de aanpak van bodemdaling in gebiedsprocessen en wordt er kennis ontwikkeld in diverse onderzoeksprogramma’s. Het Platform ondersteunt deze ontwikkelingen.

Organisatie
Platform Slappe Bodem bestaat uit bestuurders en ambtenaren van aangesloten gemeenten, waterschappen en provincies. Een overzicht van onze deelnemers treft u hier.

Voor de inventarisatie, ontwikkeling en actualisatie van kennis rondom bodemdaling werd het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling geïnitieerd, mede door Platform Slappe Bodem. Dit programma is in 2022 omgevormd tot het Kenniscentrum bodemdaling en funderingen.

Het Platform Slappe Bodem is een informeel georganiseerde netwerksamenwerking, gefaciliteerd door de Regio Midden-Holland (coördinatie, advisering, communicatie, administratie). Voor specifieke doelen worden externen ingehuurd, zoals ten behoeve van communicatie en lobby/PR of onderzoeksprojecten ten behoeve van de belangenbehartiging.

Deelnemers leveren een bijdrage in de vorm van personele inzet en een financiële bijdrage aan het Platform Slappe Bodem. Daarnaast bestaat het commitment uit het leveren van kennis en informatie uit een of meer praktijkprojecten. Het is aan de deelnemers zelf om te bepalen hoe groot de bestuurlijke en ambtelijke inzet voor het Platform Slappe Bodem is.

Het Platform Slappe Bodem kent een bestuurlijke kerngroep, die 4 à 5 keer per jaar vergadert over actuele onderwerpen en besluiten neemt over de koers en inzet van middelen van het Platform Slappe Bodem. Een van de deelnemers levert de voorzitter, die optreedt als woordvoerder namens het Platform Slappe Bodem. Alle deelnemers kunnen lid worden van de bestuurlijke kerngroep. De bestuurlijke kerngroep besluit zelf over haar samenstelling, met als uitgangspunt het behoud of versterking van slagkracht. De bestuurlijke kerngroep wordt geadviseerd door de ambtelijke kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit dezelfde organisaties. 

De secretaris (geleverd door Regio Midden-Holland) organiseert, faciliteert en adviseert de beide kerngroepen, coördineert de uitvoering van afgesproken acties en treedt op als ambtelijk aanspreekpunt of vertegenwoordiger namens het Platform Slappe Bodem.

Alle deelnemers van het Platform Slappe Bodem zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg en het ambtelijk overleg. Beide vergaderen minstens een keer per jaar over voortgang, doelen en actualiteiten. Het Platform Slappe Bodem stelt jaarlijks een inhoudelijk en financieel jaarverslag op en een activiteitenplan met begroting.