menu
Filter

Bodemdaling

Kust- en deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem in deze laaggelegen gebieden. Nederland vormt hier geen uitzondering op; hier daalt de bodem al ruim duizend jaar.

Bodemdaling wordt vaak veroorzaakt door menselijk handelen: bijvoorbeeld door de onttrekking van delfstoffen of grondwater, of drainage en belasting van slappe klei- en veengronden. In veel gevallen draagt een combinatie van verschillende factoren bij aan de totale bodemdaling. Daalt het land ten opzichte van het zee- of rivierniveau, dan neemt het overstromingsrisico toe. En vindt daadwerkelijk een overstroming plaats, dan duurt deze in bodemdalingsgebieden langer en is de overstroming groter. Ook beweegt de bodem op de ene plek anders of sneller dan op de andere. Dit verschil in bodembeweging brengt schade toe aan wegen, huizen en gebouwen, fundering, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering). 

In landelijk gebied is bodemdaling het gevolg van oxidatie en klink, die optreden als het grondwaterpeil wordt verlaagd. Hoe dieper de ontwatering, hoe sneller de daling. Moderne landbouw is alleen mogelijk op goed ontwaterde bodems, vanwege de benodigde draagkracht en groei van de gewassen. In de veenweidegebieden hangt bodemdaling samen met een hoge uitstoot van broeikasgassen en draagt daarmee bij aan de klimaatproblematiek. Tegelijkertijd maakt het veranderende klimaat de opgave om bodemdaling aan te pakken groter en urgenter.

Informatie, data en kennis vormen een essentieel onderdeel bij het nemen van beleidsbeslissingen die bodemdaling kunnen beïnvloeden. Elders op de website leest u meer over de aanpak en wat overheden, ondernemers en burgers kunnen doen tegen bodemdaling.
>> Aanpak bodemdaling
>> Wie doet wat