menu
Filter

Aanpak

Het Platform Slappe Bodem is spin in het web voor decentrale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) die samen werken aan het remmen van bodemdaling. De afgelopen jaren is er veel bereikt.

Wat het Platform Slappe Bodem onder meer doet:

  • Agenderen van de problematiek en de verankering in nationale en regionale programma’s (bijvoorbeeld DeltaprogrammaNationale OmgevingsvisieRegio Deal bodemdaling Groene Hart). Het Platform Slappe Bodem is hierbij (mede-)initiator en schakelt haar netwerk in om tot een concrete en gedragen aanpak te komen.
  • Actief informatie en voorbeeldprojecten uit het eigen netwerk en het netwerk van partners verspreiden.
  • Belangenbehartiging faciliteren.
  • Rondom verkiezingen actief inzetten op het thema bodemdaling.
  • Kansen voor de aanpak van bodemdaling signaleren en helpen deze kansen te benutten. Uitgangspunten daarbij zijn samenwerking en integraliteit.
  • Bijdragen aan kennisontwikkeling (bv. door het ondersteunen van programma’s zoals LOSS) en kennisdeling (door het ondersteunen van het Kenniscentrum bodemdaling en funderingen).
  • Stimuleren van netwerkvorming, bijvoorbeeld door het organiseren van het Nationaal Congres Bodemdaling.

Onze doelen en activiteiten voor de komende jaren zijn te vinden in de strategische agenda. Daarbij is er naast bestuurlijke agendering en uitbreiding van ons netwerk, blijvende aandacht voor kennisontwikkeling en -verspreiding en verankering van kennis richting het onderwijs.

Wilt u ook deelnemen aan het uitbreiden van kennis en het verankeren hiervan in regionale en nationale beleids- en bestuurlijke agenda’s? Meld u dan aan als deelnemer van ons Platform.