menu
Filter

Aanpak

Het Platform Slappe Bodem is spin in het web voor decentrale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) die samen werken aan het remmen van bodemdaling. De afgelopen jaren is er veel bereikt met het agenderen van de problematiek en de verankering in een aantal nationale en regionale programma’s (bijvoorbeeld Deltaprogramma, (ontwerp)NOVI, Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, Regio Deal Bodemdaling Groene Hart). 

Het Platform Slappe bodem is hierbij (mede-)initiator en schakelt haar netwerk in om tot een concrete en gedragen aanpak te komen, actief informatie en voorbeeldprojecten uit het eigen netwerk en het netwerk van partners te verspreiden, belangenbehartiging te faciliteren en actief in te zetten op het thema bodemdaling rondom verkiezingen. Het Platform signaleert kansen voor de aanpak van bodemdaling en helpt deze kansen te benutten. Uitgangspunten daarbij zijn samenwerking en integraliteit.

Onze doelen en activiteiten voor de komende jaren zijn te vinden in de Strategische Agenda. Daarbij is er naast bestuurlijke agendering en uitbreiding van ons netwerk, blijvende aandacht voor kennisontwikkeling en verspreiding, verankering van kennis richting het onderwijs en de wens voor de realisatie van een Nationaal Kennis Centrum bodemdaling met betrokken partners.

Wilt u ook deelnemen aan het uitbreiden van kennis en het verankeren hiervan in regionale en nationale beleids- en bestuurlijke agenda’s? 
Meld u dan aan als deelnemer van ons Platform.

Download
Position Paper Platform Slappe Bodem.pdf