menu
Filter

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt.  Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen.

De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.

Over Platform Slappe Bodem

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Gevoed door bestuurlijke en ambtelijke ervaring uit de praktijk en de expertise van kennisinstituten werkt het Platform Slappe Bodem aan bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale, lokale en regionale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

Komt u ook naar het Nationaal Congres Bodemdaling op 16 november?

Datum:
donderdag 16 november 2023
Locatie:
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Tijd:
10:00 - 17:00

Het Nationaal Congres Bodemdaling vindt dit jaar plaats in Amsterdam op 16 november. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen willen we dit moment aangrijpen om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. 

Onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl gaan we in gesprek over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Samen met de partners uit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) zoomen we in op de stand van zaken qua kennis en de handelingsperspectieven voor overheden op deze gebieden.

Doet u ook mee? Deelname is gratis, we vragen u wel om aan te melden. 

Datum en tijd: 16 november 2023, 10.00-17.00 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Aanmelden: Aanmelden kan via de button onderaan deze pagina. 

Programma: 

10.00-10.30 uur: Inloop en ontvangst

10.30 - 12.00 uur: Plenair programma:

 • Opening door dagvoorzitter Thomas van Zijl en Michel Klijmij-van der Laan (Voorzitter van Platform Slappe Bodem).
 • Korte update over de activiteiten van het PSB en een inkijk in resultaten en ambities.
 • Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Amsterdam en Noord-Holland door betrokken bestuurders:

      • Provincie Noord-Holland | Gedeputeerde Rosan Kocken

      • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | DB-lid Arjan van Rijn

      • Gemeente Amsterdam | DB-lid Stadsdeel Noord Yassmine el Ksaihi

 • Nationaal Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht).

12.00 - 13.00 uur: Netwerklunch en kennismarkt

13.00 - 16.00 uur: Inhoudelijke deelsessies

In de middag worden er subsessies gepresenteerd langs de bodemdalingsthema’s: Funderingen, Openbare ruimte/infrastructuur, Nieuwbouw/ruimtelijke inrichting en de opgaven in Landelijk gebied. 

De volgende deelsessies worden komende tijd verder geprogrammeerd, nadere informatie volgt.

 • Toepassing satelietdata voor zettingsgevoeligheid in bebouwd gebied (case kademuren gemeente Amsterdam i.s.m. Sensar);
 • Status deelexpedities Funderingsopgaven in veenweidegebieden en Woningtransactieproces van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in samenwerking met RVO;
 • Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer in stedelijk, bebouwd gebied (KBF);
 • Onderzoek naar aanpak bodemdaling vanuit stedenbouwkundig perspectief (Voids);
 • Diverse ophoogtechnieken zoals schuimglas, schuimbeton, onderheien met concrete cases;
 • Regionaal watermanagement in combinatie met bodemdaling;
 • Hoe verder aan de slag met gebiedsprocessen? (Govert Geldof);
 • Nieuwbouwopgave: aan de slag met aandacht met Bodemdalingsbestendige nieuwbouw (KBF).

16.00 - 17.00 uur: Borrel en kennismarkt

Het complete plenaire programma en een overzicht van de deelsessies komt binnenkort online.

Bijdragen aan programma

Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard via info@slappebodem.nl of 06 - 26 871 962.

Bijdragen aan kennismarkt

We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 - 10 434 758.

Bodemdaling in verkiezingsprogramma’s

Voor de tweede keer dit jaar voert het Platform Slappe Bodem campagne rondom de verkiezingen. Met de campagnetitel ‘Slappe bodems vragen om sterke maatregelen’ vragen we aandacht voor het opnemen van bodemdaling in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Want bodemdaling vraagt om regionale aanpak met nationale regie. De eerste stap in de campagne is het informeren van politieke partijen over bodemdalingsproblematiek en de noodzaak om bodemdaling aan te pakken. Daarvoor hebben we de folder ‘Bodemdaling in verkiezingsprogramma’s’ ontwikkeld, die met alle partijen is gedeeld. In het najaar start de online campagne, dan hoort u meer ons!  


Werksessie Water Bodem Sturend voor thema (autonome) Bodemdaling

Datum:
dinsdag 10 oktober 2023
Locatie:
KBF, Arti Legi gebouw, Markt 27, 2801 JJ Gouda
Tijd:
13:00 - 16:00

Wordt er in de ruimtelijke planvorming rekening gehouden met ‘(autonome) bodemdaling’ en in welke fase? Is het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. ‘(autonome) bodemdaling’ toereikend?

Over deze vragen organiseren Fugro en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) op 10 oktober een werksessie om kennis en ervaring te delen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Module Duurzaam Bodem Management

Bent u op zoek naar direct toepasbare kennis over het vakgebied bodem, water of funderingen? Neem dan deel aan de Module Duurzaam Bodem Management, georganiseerd door de Campus Gouda!

In deze introducerende module maakt u op een actieve manier kennis met het thema bodem en ondergrond en de impact van klimaatverandering op de bodem en ondergrond. Bestaande kennis en ervaring van regionale experts, waaronder het Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen (KBF) en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en van de deelnemers worden samengebracht met de theoretische verdieping van hogeschool Saxion. De bodemvraagstukken van de verschillende deelnemers en betrokken organisaties zijn leidend. In deze module wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Meer informatie over de Module is te vinden op de website van Campus Gouda

Informatie-/netwerkbijeenkomst ‘Droogtebestendigheid in de Bebouwde Omgeving’

Datum:
dinsdag 12 september 2023
Locatie:
Online
Tijd:
13:00 - 15:00

Op 12 september organiseert NWO een informatie- en netwerkbijeenkomst voor de NWA-call ‘Droogte in de bebouwde omgeving’ (DroBE). NWO nodigt onderzoekers (alfa, bèta en gamma), maatschappelijke en commerciële partners uit om deze bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst is onder andere om uitleg te geven over de procedure en om te netwerken. Het Platform Slappe Bodem draagt bij aan DroBE. 

Kijk hier voor meer informatie

Nationaal Deltacongres 2023

Datum:
donderdag 9 november 2023
Locatie:
Groningen
Tijd:
10:00 - 17:30

Het veertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 9 november 2023. Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma en maatregelen die genomen worden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma.

Online introductie bodemdaling

Op 19 juni en 3 juli organiseerde het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin boden we een introductie bodemdaling en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen.

> Kijk hier de bijeenkomst terug.
Programma:

 • Welkom door Michel Klijmij - van der Laan (voorzitter Platform Slappe Bodem)
 • Introductie veenbodemdaling en klimaatverandering: ontstaan en de impact daarvan door Gilles Erkens (Deltares | Universiteit van Utrecht)
 • Toelichting activiteiten en handelingsperspectieven landelijk veenweiden Rienk Schaafsma  en opgave nieuwbouw en bestaand bebouwd gebied Robert van Cleef (Kenniscentrum  Bodemdaling en Funderingen)
 • Gelegenheid tot vragen


Nieuwe Staten- en AB-leden aan de slag met bodemdaling

De vorming van nieuwe coalities voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn een uitgelezen kans om bodemdaling steviger aan te pakken in uitvoering en beleid. Het Platform Slappe Bodem biedt hier handvatten voor.

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Het Platform Slappe Bodem reikte daarom enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Voor de verkiezing richtte het Platform Slappe Bodem een verkiezingspagina in waarop onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

 Op 19 juni en 3 juli aanstaande van 19.30 - 21.00 uur organiseert het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin bieden we een introductie bodemdaling- en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen. Kijk hier voor meer informatie.

Rondetafelgesprek funderingsproblematiek

Datum:
donderdag 25 mei 2023

Op 25 mei 2023 hield de vaste commissie van de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek. Namens het Platform Slappe Bodem nam voorzitter Michel Klijmijn-van der Laan deel aan deze tafel.  

Van potentieel ongeveer 1 miljoen oudere gebouwen in de woningvoorraad gebouwd tot circa 1970 verliezen funderingen hun draagkracht. Het gaat om houten paalfunderingen en niet onderheide panden. De schade aan de funderingen wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals bodemdaling, veroudering en te lage grondwaterstanden. Dat leidt tot problemen voor eigenaren, maar ook voor gemeenten, provincies en waterschappen en vraagt om een gezamenlijke aanpak. Bekijk onze standpunten in de PDF onderaan dit bericht.   

Kijk hier het debat terug.

 

Eerste bevindingen NOBV

Datum:
maandag 3 juli 2023

De eerste drie meetjaren van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) zijn afgerond en in juni zijn de bevindingen gepresenteerd aan de Regieroep Veenweide. Over de bevindingen organiseerde het NOBV op maandag 3 juli het webinar: Drie jaar NOBV: waar staan we?

>> Kijk hier het webinar terug

Interview met wethouder Relus Breeuwsma

Wethouder Relus Breeuwsma is lid van de Bestuurlijke kerngroep van het Platform slappe Bodem namens de gemeente Alphen aan den Rijn.

Wat is je persoonlijke ervaring met bodemdaling?

Ons nieuwe terras is zo’n negen maanden geleden strak aangelegd maar wijkt nu al meerdere centimeters. Het zakt hier als een malle. Ik woon inmiddels vijf jaar in het Groene Hart en word niet alleen als wethouder maar ook thuis keihard met de neus op de feiten gedrukt!

Waarom is gemeente Alphen aan den Rijn deelnemer van het PSB?

De gemeente Alphen aan den Rijn is één van de eerste deelnemers aan het PSB. We zijn een ambitieuze gemeente maar zien ook elke dag de uitdagingen die ontstaan door slappe grond en bodemdaling. Dit gegeven en de discussie over zeespiegelrijzing en de tastbare effecten van bodemdaling heeft gemaakt dat Alphen zich al snel voor dit PSB heeft aangemeld, de gemeente zit immers midden in een zettingsgevoelig gebied.

Dat dit een goede keuze is gebleken, wellicht een vooruitziende blik, werd bevestigd na de gemeentelijke fusie van 2014. Sinds deze fusie is 80% van de gemeente ‘buitengebied’. We zijn een grote speler in het Groene Hart en bodemdaling en slappe grond behoren direct tot onze gemeentelijke verantwoording. Je kúnt niet zeggen “wij doen er niet aan”. 

Wat verwacht je de komende jaren van deze deelname?

De verwachting is dat het PSB door de toenemende problematiek zal groeien qua deelnemers en dat er hierdoor van nog meer kanten input en bijdrages komen die de reeds aanwezige kennis kunnen vergroten en verbeteren. Denk aan voortschrijdend inzicht, betere rekenmethodes, nieuwe materialen en meer besef bij inwoners, andere – en hoger overheden. De problematiek speelt landelijk en de inzet op de onderwerpen is talrijk. De kunst is wel dat alle initiatieven die nu lopen in Nederland nog beter aan elkaar gelinkt gaan worden. Een recent rapport van de WUR roept op tot meer samenwerking zoals bijvoorbeeld in het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), dat steun ik zeer.

Wat brengt de gemeente Alphen aan den Rijn mee voor het PSB?

Alphen heeft zich in 2014-2018 door middel van het pilotproject reconstructie Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp nadrukkelijk op de kaart gezet als innovatieve gemeente op het gebied van bodemdaling. Een gemeente die zijn nek durft uit te steken als het gaat om toepassen van nieuwe lichte ophoogmaterialen zoals schuimglas.

Samen met de markt doorbreken we vastgelopen procedures en laten we mensen anders denken en stimuleren we hen om risico’s te durven nemen.

Van dit geslaagde project is niet alleen veel geleerd maar het heeft ook andere instanties, bedrijven en overheden over de streep getrokken om te starten met innoveren en uitproberen.

Het resultaat hiervan is dat recentelijk, eind januari 2023, is besloten dat het destijds onbekende en niet geaccepteerde schuimglas als bouwmateriaal nu door de landelijke overheid, RIVM goedgekeurd gaat worden als bouw-/ophoogmateriaal. 

Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS) en opening Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF)

Datum:
vrijdag 21 april 2023

Op 21 april jl. is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland was na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld kwamen een week lang bij elkaar om te praten over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda en stond in het teken van wetenschap en beleid bij elkaar brengen. De internationale top en bestuurders wisselden praktijkervaringen uit en gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor landelijk en stedelijk gebied. Kennis over bodemdaling en fundering komt samen in het Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen, sinds eind vorig jaar gevestigd in het Arti Legi-gebouw aan de Markt in Gouda. 

Het Platform Slappe Bodem is nauw betrokken als partner bij het kenniscentrum en heeft tevens bijgedragen aan de organisatie van TISOLS2023. Michel Klijmij – van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat openden met een ‘druk op de knop’ officieel het Kenniscentrum tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk. “Bodemdaling raakt miljoenen mensen alleen al in Nederland. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst dat we de kennis hierover bij elkaar brengen en toegankelijk maken. Alleen dan kunnen we op een goede manier leren omgaan met de gevolgen van bodemdaling”, aldus Michel Klijmij – van der Laan. 

>> Lees meer

Volgende pagina »