menu
Filter

Datum: mei 2024

Welkom gemeente Zwijndrecht

Het Platform Slappe Bodem is weer een deelnemer rijker; de gemeente Zwijndrecht heeft zich aangesloten. We interviewen wethouder Van Dongen van Zwijndrecht.

Waarom is gemeente Zwijndrecht deelnemer van het Platform Slappe Bodem geworden?
"Bodemdaling is een belangrijk en actueel thema voor de gemeente Zwijndrecht. Als gemeente zijn wij deelnemer geworden om vier redenen:

  • Krachtenbundeling vanuit de deelnemende gemeenten.
  • Kennisdeling en samenwerking, zodat niet iedere gemeente afzonderlijk het spreekwoordelijke "wiel moet uitvinden".
  • Gemeente Zwijndrecht kan veel kennis bijdragen op dit vlak vanuit praktijkervaringen. Het zou daarom onlogisch zijn als we niet deelnemen aan het platform.
  • Het thema bodemdaling gezamenlijk naar de Rijkstafels brengen. Een evenredige financiële lans breken om bodemdaling meerjarig het hoofd te kunnen bieden."

Wat brengt gemeente Zwijndrecht mee voor het platform?
"Een zeer gedreven wethouder die zich actief inzet voor het thema bodemdaling. Binnen Zwijndrecht draag ik er zorg voor dat bodemdaling binnen diverse beleidsvelden wordt geagendeerd.

Als gemeente hebben wij inmiddels veel kennis op gedaan over hoe wij onze inwoners betrekken bij dit onderwerp. Daarnaast hebben wij in de praktijk de afgelopen jaren al de consequenties gezien van de bodemdaling, zoals breuken in persleidingen en scheuren in vrijvervalriolering bij een aantal gemalen. Deze kennis wil ik graag delen met de collega-gemeenten." 

Wat verwacht je de komende jaren van deze deelname?
"Dat we als gemeente veel kennis opbouwen over het thema bodemdaling. Met deze kennis zijn wij in staat om samen met de deelnemenede gemeenten complexe vraagstukken op te pakken en hier een actieve bijdrage aan te leveren. Met het platform kunnen wij vragen delen en deze uitdiepen met elkaar om zo te komen tot concrete plannen en maatregelen. Dit biedt kansen om de financiële impact beter op de agenda te krijgen van de Rijkstafels en daarmee urgentie te creëren. Het is immers problematiek van nationale omvang." 

Wat is je persoonlijke ervaring met bodemdaling?
"De bodemopbouw in de gemeente Zwijndrecht wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een pakket veen- en kleilagen in de ondiepe ondergrond. Als gevolg van wisselende grondwaterstanden en inklinking van deze veengronden is bodemdaling een actueel thema. In de gemeente zijn de gevolgen van bodemdaling goed zichtbaar.
Door de bodemdaling moet er veel worden gedaan in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de bodem zit namelijk veel ondergrondse infra zoals een warmtenet, rioleringen en kabels en leidingen.
Veel woningen in Zwijndrecht zijn niet onderheid en zakken als gevolg van de bodemdaling. Dit is het "thuis" van onze inwoners en de hypotheken lopen door. De woningen worden minder waard en onverkoopbaar door de bodemdaling met alle gevolgen van dien voor onze inwoners. Als gemeente kunnen wij zonder een krachtenbundeling en een evenredige financiële verdeling van de benodigde investeringen de rol van beheerder van de openbare ruimte niet lang volhouden."

We heten gemeente Zwijndrecht van harte welkom in ons netwerk!

Deel dit item op: