menu
Filter

Nieuwe Staten- en AB-leden aan de slag met bodemdaling

De vorming van nieuwe coalities voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn een uitgelezen kans om bodemdaling steviger aan te pakken in uitvoering en beleid. Het Platform Slappe Bodem biedt hier handvatten voor.

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Het Platform Slappe Bodem reikte daarom enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Voor de verkiezing richtte het Platform Slappe Bodem een verkiezingspagina in waarop onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

 Op 19 juni en 3 juli aanstaande van 19.30 - 21.00 uur organiseert het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin bieden we een introductie bodemdaling- en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen. Kijk hier voor meer informatie.

Download
Brief aan verkozen Statenleden.pdf
Brief aan verkozen AB-leden waterschappen.pdf
Bijlage bij brieven aan verkozen Statenleden en verkozen AB-leden waterschappen.pdf

Deel dit item op: