menu
Filter

Datum: juni 2024

Voorkom een funderingscrisis; belangrijk debat in de Tweede Kamer

Op 11 juni vindt in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over funderingsschade aan woningen. Het Platform Slappe Bodem vindt het belangrijk dat het Rijk regie neemt over dit thema. De aanpak van de problematiek moet snel ter hand worden genomen om te voorkomen dat deze ontaardt in een crisis van grote omvang. 

Het Platform Slappe Bodem roept de Tweede Kamer op om het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), 'Goed gefundeerd', over te nemen, in te zetten op een aanpak voor de lange termijn met een verantwoordelijk bewindspersoon en nationaal coördinator en die te voorzien van voldoende middelen. Lees ons pleidooi hierover: Platform is blij met advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade, wel zorgen over uitvoering.

De funderingsproblematiek heeft naast financiële ook forse emotionele en maatschappelijke gevolgen. Het hebben van een veilig en betaalbaar thuis is een van de belangrijkste basisbehoeften van mensen. Door slechte funderingen en verzakkingsschade komt deze basisbehoefte in het gedrang en staat het leven opeens zowel letterlijk als figuurlijk op losse schroeven.

Wat moet er gebeuren?
Het gesprek over de woningcrisis richt zich vaak op nieuwbouw. Dat is begrijpelijk, maar de bestaande woningvoorraad verdient tegelijkertijd ook aandacht om te voorkomen dat we hier kwaliteit en capaciteit verliezen. In sommige gemeenten wordt 5 tot 15% van het woningbestand potentieel bedreigd door funderingsproblemen. Hoewel het onderhoud en de staat van een woning de verantwoordelijkheid is van de eigenaar, zien wij dat optreden van de overheid nodig is vanwege de relatie met de openbare ruimte en vanwege het voorkomen van sociaal-maatschappelijke problemen. Tot nu toe gebeurde dat op beperkte schaal door een aantal gemeenten (onder meer Schiedam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad en Gouda) maar de problematiek breidt zich uit over het land en wordt daarmee te groot voor gemeenten om aan te pakken. Vorig jaar hebben wij daarom een standpuntennotitie ontwikkeld.

Wat zou moeten gebeuren:

 • Opzetten van een nationaal programma met een opdracht en financiering voor lange termijn, aanstellen van een nationaal coördinator en verantwoordelijk bewindspersoon;
 • Opzetten van een nationale kennisinfrastructuur die lokaal te benaderen is;
 • Financiering van 'niet-kunners' verbeteren door verbetering van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel;
 • Nader onderzoek naar de omvang en urgentie, zodat keuzes in de tijd kunnen worden gemaakt;
 • Informatie over de staat van de fundering verplicht stellen bij transactie van een pand;
 • Ontwikkeling van de innovatieve aanpak van funderingsherstel om de snelheid en capaciteit te vergroten;
 • Gemeenten (en afhankelijk van de situatie waterschappen en provincies) in staat stellen inwoners te ondersteunen met kennis, capaciteit en geld;
 • Bij de nationale aanpak de mogelijkheid van herontwikkeling niet uitsluiten en hiervoor instrumentarium ontwikkelen.

Reactie op advies Rli
De Rli heeft in februari een advies uitgebracht, 'Goed gefundeerd'. Het Platform Slappe Bodem heeft aan het advies bijgedragen en heeft hierop gereageerd. Het Platform is blij met het advies waarin veel van bovenstaande punten zijn verwerkt, maar plaatst enkele kanttekeningen:

 • Er wordt veel waarde gehecht aan preventieve maatregelen door gemeenten en waterschappen. Het Platform waarschuwt dat de mogelijkheden voor de sturing van grondwater beperkt zijn en vaak slechts voor uitstel kunnen zorgen tegen relatief hoge (publieke) kosten. Hiervoor kan in sommige gevallen gekozen worden om tijd te winnen, maar het biedt geen uiteindelijke oplossing;
 • De financiële sector draagt verantwoordelijkheid en heeft groot belang maar wordt nauwelijks aangesproken;
 • Er is veel aandacht voor de kosten voor pandeigenaren maar weinig voor de kosten die gemeenten maken om de openbare ruimte aan te passen aan de verschillende typen funderingen en de staat daarvan. Deze kosten moeten uiteindelijk door alle inwoners worden opgebracht. Funderingen en de inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur zijn met elkaar verbonden.

Uitwerking van hoofdlijnenakkoord
Funderingen van gebouwen en infrastructuur worden concreet genoemd in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Dat biedt positieve aangrijpingspunten om tot een krachtige nationale aanpak te komen. In financiële zin ontbreken deze aangrijpingspunten helaas. De uitwerking van het hoofdlijnenakkoord zou zich volgens het Platform moeten richten op:

 • Investeringen in een kennisinfrastructuur met loketfunctie op lokaal niveau;
 • Financiering van gemeenten voor de aanpak van funderingsproblematiek en bodemdaling (openbare ruimte);
 • Subsidies voor funderingsonderzoek en -herstel.

Meer informatie: Kijk hier het webinar over bodemdaling en funderingen terug dat we eerder dit jaar voor Kamerleden organiseerden.

Deel dit item op: