Als dit bericht niet juist wordt weergegeven kunt u het ook online bekijken.
logo
11 december 2014

Nieuwsbrief december 2014

Hilde Niezen nieuwe voorzitter Platform Slappe Bodem
Op 11 december 2014 heeft Jan Vente zijn voorzitterschap a.i. van het Platform Slappe Bodem overgedragen aan Hilde Niezen, sinds juni 2014 wethouder van Gouda.
>> Lees meer

Motie bodemdaling aangenomen
De afgelopen tijd heeft de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem intensief gewerkt aan betrokkenheid van politiek Den Haag bij de bodemdalingsproblematiek. Deze inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Op 27 november 2014 heeft de Tweede Kamer met een ruimte meerderheid ingestemd met een motie om oplossingen voor het probleem van de slappe bodems te inventariseren. Het is nu aan het ministerie van IenM om uitvoering te geven aan deze motie. De bestuurlijke kerngroep volgt de ontwikkelingen nauwlettend.
>> Lees meer


(Foto: Platform Slappe Bodem/Vincent Basler)

Nieuwe koers voor Platform Slappe Bodem
Op 5 november 2014 is tijdens de goed bezochte bestuurlijk-ambtelijke werkbijeenkomst in goede sfeer steun gekregen voor de nieuw ingezette koers van de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem. De kerngroep zal zich meer gaan richten op het agenderen van de problematiek bij de politiek en het verbreden en verstevigen van het platform.
>> Lees meer

Overheid en markt samen voor klimaatbestendig Nederland
Overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen gaan er samen voor zorgen dat ons stedelijk gebied in 2050 beter is bestand tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze ambitie ligt vast met het tekenen van een intentieverklaring tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober jl. Jan Vente ondertekende als voorzitter van het Platform Slappe Bodem.
>> Lees meer

Opnieuw meer geld voor slappe bodem
Het Platform Slappe Bodem zet zich al jaren mede in voor de herijking van het gemeentefonds, cluster rioleringen. En met succes: eerder dit jaar werd bekend dat per 1 januari 2015 de slechte bodemgesteldheid met betrekking tot het cluster Rioleringen zal leiden tot een hogere uitkering aan gemeenten.


(Foto: Flickr/Roel Wijnants)

Sinds de herijking van het cluster Wegen en water van het gemeentefonds ten gunste van gemeenten met een slechte bodemgesteldheid (veen) in 2007 heeft het Platform Slappe Bodem zich ingespannen voor een soortgelijke herijking van het cluster Rioleringen. Dit heeft dankzij de lange adem van de platformleden geleid tot het recente succes. Door verschillende onderzoeken van het Platform Slappe Bodem, Stichting Rioned en kennisinstellingen als Cebeon, COELO en Deltares is overtuigend aangetoond dat de slappe bodem leidt tot relatief hoge kosten voor beheer en onderhoud van rioleringen. Een overzicht van het geschatte herijkingseffect is te vinden op de website.
>> Lees meer

Nationale aandacht voor bodemdaling deze zomer
Afgelopen zomer heeft slappe bodem veel media-aandacht gekregen. Ondergelopen straten maakten eens te meer duidelijk hoe groot de gevolgen van bodemdaling kunnen zijn.  Het Platform Slappe Bodem greep het moment aan om te pleiten voor een nationale aanpak van de schadelijke gevolgen van bodemdaling.
>> Lees meer

 

U kunt zich hier uitschrijven voor deze nieuwsbrief
logo route stuur een email!