menu
Filter

Gemeenten

Gemeenten beheren openbare ruimten, wegen en rioleringen. De meerkosten van onderhoud en beheer van openbare ruimte en infrastructuur voor gemeenten op slappe bodem blijken tweemaal zo hoog als bij gemeenten op sterke bodem. Met toepassing van innovatieve, lichte technieken kunnen gemeenten op slappe bodem gezamenlijk 119 miljoen euro per jaar besparen. Voor gemeenten met zakkende bodem in West-Nederland is dat ongeveer 17 euro per inwoner per jaar (snelwegen, spoorwegen en provinciale wegen zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten).

Gemeenten spelen ook een rol in het landelijke gebied. Niet alleen waar het gaat om het agrarische gebruik, maar ook voor natuur, recreatie en landschap. Gemeenten zijn hierover doorlopend en in gebiedsprocessen in gesprek met inwoners, waterschap en provincie. Een nauwgezette dialoog met betrokken waterschappen en agrariĆ«rs is cruciaal voor het draagvlak van een passende oplossing.

Gemeenten werken al aan oplossingen rond bodemdaling. Voorbeelden zijn te zien via onderstaande links.

Inspiratiecases:
Coalitie Gouda Stevige Stad
Dalende bodem, stijgende kosten