menu
Filter

Provincies

Provincies bestemmen locaties met langetermijnvisies. Over de toekomstige bouwopgave, en een verantwoorde belasting en benutting van de bodem, zijn passende scenario-analyses belangrijk. Provincies hebben de opgave om bodemdaling en CO2-uitstoot aan te pakken; dit kan door gebiedsgericht en samen met partners die daar medeverantwoordelijk voor zijn de bodemdaling in veenweide en stedelijk gebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Dat is complex en vraagt innovaties, onderzoek en medewerking van veel partijen.

Hoe de provincies bezig zijn met bodemdaling is onder andere te zien in onderstaande documenten en inspiratiecase.

Bodemdaling: wel urgent, niet acuut (provincie Noord-Holland)
Omgaan met bodemdaling (provincie Zuid-Holland)

Inspiratiecase:
Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht: Ontwerpend onderzoek Groene Hart