menu
Filter

Rijk

De ministeries van BZK, LNV, IenW, EZ en OCW dragen allemaal een deel van de verantwoordelijkheid voor het dossier bodemdaling. De impact en gevolgen van bodemdaling op onze nationale infrastructuur, cultuurhistorisch erfgoed, klimaatadaptatie, bescherming van ons land tegen wateroverlast en behoud van natuurgebieden door begrenzing aan diverse broeikasgasuitstoten zijn enorm. De ministeries werken hieraan vanuit hun eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid.

Bodemdaling krijgt in steeds meer rijksprogramma’s een prominente rol. Ook draagt het Rijk actief bij aan het Kenniscentrum bodemdaling en funderingen. De Deltacommissaris heeft in 2019 geadviseerd om een nationaal programma bodemdaling op te stellen. In diverse nationale programma’s komt bodemdaling nu terug, maar van een nationaal programma is nog geen sprake. Het Platform blijft hiernaar streven.

Inspiratiecases
LNV: Regiodeal Bodemdaling Groene Hart
IenW: Deltaprogramma
EZK: Nationaal Klimaatakkoord
BZK: Nationale Omgevingsvisie